الکی نوشت

یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸

این قدر مطالب م کیلویی شده که نوشتن چند جمله بی مقدمه و موخره برام سخت شده.

الکی گفتم


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*